Parent Guide Licensed Child Care Ojbwe

Explore your options

Browse the licensed child care options below to see the differences between them. This may help you choose a provider. The Ministry also has a list of common questions (available in 30 languages) to ask a provider when looking for child care.

Gitzeemag Waanaawg’doowaad Owe Emizinigan’wang Weweni Ginoowenmindwaa Binoojiinhyag zhiwe Waterloo Region nike’ying

Ntam Ezhi Tko kiing 1: Nsas’ta’ming binoojiinh naag’da’wenj’gewin zhinda Waterloo Region
Maanda nji Naag’doo’wewin

Ezhi giitziim aaw’yeg, nda nda’wen’daa’naa memaanji nishing wii temgag gda binoojiimwaa nji.  Nda waabdaming binoojiinh naag’doo’wen’ji’gewin mkon’menj’igem naadgodnong, maanpii dash naag’doo’wew’ining temgad kina gegoo ge kendmi’yig’ba ge ooshmi ge zhi nishingba kiin miinwaa gda binoojiinhyim.

Tna’woon naag’doo’wenj’gewin
Tenwoon go noonch nike’yaa binoojiinh naag’doo’wenj’gewinan maan’pii Waterloo Region.

Kinoo’maage’win odaa miziniganwinwoon maage go gaawiin. Daa temgad dash wiigwa genji maamwi ginoo’wenj’gaaz’waat goji maage go wiya endaat. Binoojiinh naag’doo’wenj’igewin go ga’ye daa temgad kinoomage’gamigong jiibwaa kinoomawindwaa maage go shkwaa kinoomawindwaa. 

Emiziniganwang binoojiinh naagdoowenjgewin

Emiziniganwang binoojiinh naagdoowenjgewin aabdeg wii tkweshk’moowaad kina enaabiising mina maadziwin, waan’kii’wen’daawin miinwaa aasgaabwi’taagemgag ezhi maajiishkaa’aad binoojiinhyig (zhibiigaadeg zhiwe Child Care and Early Years Act, 2014). Ninda kinoomaagewinan ka waab’ji’gaa’den’wan miinwaa nda kenjigaadenwan endgwenh ji naag’doong maaba Ministry of Education nda kenjigewag. Emiziniganwang kinoomaagewinan aabdig wii zhaawshkwaandeg mizinaawksijigan aabdig wii naawgizid jiigi shkwaandeming zhiwe kinoomage’wining maage wiigwaaming.

Zhinda emizinig’gaazjig bem’bi’de’too’jig miinwaa gwa emizinigaazjig kinoomaagewinan ewiidookaazjig Mzoowe Kina Daa Eshki ki’noo’mown’jig miinwaa Binoojiinh Ginoowend’winan Canada Wide Early Learning and Child Care (CWELCC) aabdig wii mji’we’aat noonch bangii dba’ge’win gonda engo’dwe’aangizjig eya’waa’jig binoojjinhyin engodwaaswi bi’boon’giz’jin maage go noonch egaa’chiinh’nijin. Gdaa naap zhiwe Region of Waterloo CWELCC website wii waab’daman ge’yaabi ewiidookaazat zhibiigaazat.

Emizinigan’sigwaa binoojiinhyin wii naagdoowen’maa’aat

Emizinigansigwaa binoojiinhyin wii naagdoowen’maa’aat  gaawii nda kenjgaas’siiwag ninda Ministry of Education giishpin dash wiigwa wiya gegoo zhi baa’taa’yid gaa dash wiigwa nda wendaag’zi’sii’wag wii naagdoo’waat Child Care and Early Years Act, 2014. Emizingansigwaa daa yaa’naa’waa zhi’bii’gaaz’waat gen’wen’jigejig, ge’zhaad’get maage wiya ena’wen’daa’sad. Naag’doo’wen’ji’gewin temgad zhiwe wiya endaat, maage go endaa’yin. 

Emiziniganwang Gnawenjgewin

 • Emiziniganwang zhiwe Ministry of Education : Enh
 • Wenesh bembidetood maanda : Gaawiin go wiya zhinda e kitchi gzhkitchget miinwaa go owaa Getchi kshkitchget engodwe’aapkaazjig
 • Aaniish ezhi miigweng ginawenjigewin? Ensa biboongizjig (binoojiinhsag miinwaa epew’zhiinhjig)
 • Epiidiziwaad binoojiinhyig gnawenmindwaa : Piinish mdaaswe shi niizh piidiziwaad*
 • Pii nesaawkinigaadeg : Ntam Giizhgag piinish Naanioo giizhgad Niizhwaaswe dibaagnek kizheb piinish Ngodwaaswe dibagnek naawkshig
 • Temgad na noondaash wii nangdek : Enh
 • Noondaash wii nangdek CWELCO naadmaa’ge ** : Enh
 • Tenwaan naa waa nakaazang giishpin wiya kitchi minezit : Enh
 • Miziniganikaazwag na enkiitaagejik : Kinoomaadwinan aabdig wii aangzheyaan ginigenh go bangii emizinigankaazjig enkiitaagejig (RECE’s) enaawkinigaadeg CCEYA. Minig go eyaa’aad emiziniganjig bebkaan go kina goji
 • Aabdig da kenj’gaazwag enkiitaagedjik : Kina wiya aabdeg wii ndakenjigaaza gaawii mamdaa wiya ga tkaawkinin gegoo gii mji doodang
 • How to apply: OneList Waterloo Region

Emizinigansiwang Endaang Gnawenjgewin

 • Emiziniganwang zhiwe Ministry of Education : Enh, nji Home Child Care Agency, gaawii go owa genwenjiged
 • Wenesh bembidetood maanda : Gaawii giiwe waa kitchi kshkitch’gedjig miinwaa zhiwe oodenwinhs yaa’aad
 • Aaniish ezhi miigweng ginawenjigewin? Egaasing maawnjiiwdiwaad, (Maanj go pii go piid zi ngodwaaswi minig)
 • Epiidiziwaad binoojiinhyig gnawenmindwaa : Piinish mdaaswe shi niizh piidiziwaad*
 • Pii nesaawkinigaadeg : Niizhwaaswe giizhgad minig, Kina go ngo giizhgad*
 • Temgad na noondaash wii nangdek : Enh
 • Noondaash wii nangdek CWELCO naadmaa’ge ** : Enh
 • Tenwaan naa waa nakaazang giishpin wiya kitchi minezit : Enh
 • Miziniganikaazwag na enkiitaagejik : Endaa’aat binoojiinh genwenmaajig go ga’ye bebkaan zhi kendaaswag e daapnigaazjig wii nakii’yaad. Emizinigaadeg endaang ji ginawenmindwaa binoojiinhyag dawaa’aan waa naadmaagwaadjin (RECE’S) miinwaa aasgaabwitoowaad miinwaa ka’waab’maa’ad owe ezhi naagdoowenjigeng zhinda CCEYA
 • Aabdig da kenj’gaazwag enkiitaagedjik : Aabdig kina wiya kitchi’aah wii nda kenjgaazat zhiwe eyaat wiigwaaming miinwaa giiwe neb’waachejig
 • How to apply: OneList Waterloo Region

Emizinigansiwang Endaang Gnawenjgewin

 • Emiziniganwang zhiwe Ministry of Education : Gaawiin, aabdig wii wiindmaage’aat gaawii mizinigansigwaa
 • Wenesh bembidetood maanda : Enwendaasat, Genwejiged maage Ge’zhaadget
 • Aaniish ezhi miigweng ginawenjigewin? Egaasing maawnjiwdiwaad, (Maanj go pii go piid zi wag naanan minig)
 • Epiidiziwaad binoojiinhyig gnawenmindwaa : Piinish mdaaswe shi niizh piidiziwaad *
 • Pii nesaawkinigaadeg : Niizhwaaswe giizhigadoon. Kina go ngo giizhgad *
 • Temgad na noondaash wii nangdek : Gaawiin
 • Noondaash wii nangdek CWELCO naadmaa’ge ** : Gaawiin
 • Tenwaan naa waa nakaazang giishpin wiya kitchi minezit : Gaawiin
 • Miziniganikaazwag na enkiitaagejik : Gaawii kenj’gaa’des’noo
 • Aabdig da kenj’gaazwag enkiitaagedjik : Gaawii kenj’gaa’des’noo
 • How to apply : Ntam go owa genwenjiged

Epiidiziwaat binoojiinhyig genwenminjig, pii nesaawkinigaadeg, miinwaa minig eyaa’aad zhiwe enji ginawen’mindwaa miinwaa genwenjigejig da bebkaanad go noonch goji maanpii mzoowe kina gegii nwi enji dibak’kaazying. 

Gdaa nbooch’we Canada Wide Early Learning and Child Care (CWELCC) zhiwe kina zhibiigaadeg emizinigaadegin binoojiinh gnawenjige gamigoon zhinda Waterloo Region kina ewiidookaazad kinoomaadwining miinwaa noonch engendeg naagdawejgewin. 

Before and After School Programs

Emiziniganwaat zhiwe jiibwaa miinwaa shkwaa kinoo’maa’ding go temgad kina enji kinoo’ma’wind’waa binoo’jiinh’yig Kindergarten piinish Grade 6. Ninda kinoomaadwinan zhin’kaa’den’wan Extended Day Program E’aankesegin kinoomaadwinan miinwaa Eshki niig’jig kinoomaadwinan maage Youth Development Programs (grade 3-6 eta). Giishpin kina wii ginoo’waab’da’man miinwaa temgag ninda ki’noo’maad’winan miinwaa bem’bide’tood gdaa naap zhiwe OneList Waterloo Region.

Egwendig go bem’bi’de’toog’wenh kinoomaadwin, tenwan go naawk’ini’ge’winan waa naag’doo’gaadeg wii booz’bii’geng pii. Ensa bebezhig go bem’bi’de’tood kinoo’maad’win daa yaan bebkaan wazhi nsaaw’kini’ge’yaat, naawk’in’ige’winan ezhi nji nsaawkinige’yaat, waa zhi diba’geng, en’gin’deg miinwaa waa zhi booz’bii’geng, waa zhi giji g’waash ki ning miinwaa waani zhaa’aat. Maanda me’maan’ji temgag shka’ye enkamigak, gdaa nda kenjige zhiwe: Licensed Child Care Provider or School Board.

Eko Niizhing Tkokiing 2: Gwenwaabdaming kinoomaadwin
Aabdeg ge mkwenjigaadegba

Pii gwenwaabdaming kinoomaadwin gda binoojiinhyim nji, aabdeg kwii makwendaan niibina gegoo

 • Aabiish temgag  
 • Aaniish engendeg
 • Aaniish pii nesaawkinige’yaat
 • Kinoomaadwin enaawgidoowaat/ kinomaadwin tinoow
 • Aaniish minig en’chiwaad
 • Aadizoowin na miiwk’se
 • Miziniganwag na enkii’taage’jig/kinoomaadwin nag ii kendaa’naawaa naa wii kendmoowaat waa zhichge’yaat/genwenjigejig
 • Aaniish ezhi piichi aanke’se’yaat enkii’taa’ge’jig
 • Kinoomaadwin naawkinigewin miinwaa enaawgidoong

Gda ndawenmigoo aadeg wii zhi giigdoyin miinwaa gdaa niboochwe ntam ji ninaabyin miinwaa wii kwedwe’yin gegoo.

 • Maanda kinoomaage gamig/wiigwaam, biin’naagod na? miinwaa weweni biinchigaade?
 • Mina zheyaamgad na giizhooteg miinwaa minaadendjigewin na da debnaa’naawaa gda binoojiinh maage gda binoojiinhmag?
 • Ekinoomaagejig/Genwenjigejig na da miikwaa’aan ezhi ndawendma’nid binoojiinhyin?
 • Temgad na noonch ezh twaa’ad miinwaa enji’baa’ad enkiitaage’jig?
 • Temgad na biindig miinwaa kojiing nakaazwinan?
 • Temgad na zhiwe kinoomage gamigong binoojiinhyig waa zhi nda kenjgew’aat, waa zhi miiz’nend’moo’waat, waa zhi nendmoo’waat, waa zhi zhitoowaat gegoo miinwaa waa zhi miiwk’sach’gewaat?
 • Damnoowag na binoojiinhyig wii kendmoo’waat gegoo?
 • Tenwan na damnoo’winan miinwaa waa naabjikaazwaat gegoo wii kendmoowaat?
 • Kinoomaage gamig na aangzheyaan emizinganjig wii kinoomaage’yaat (RECE’S), maage gweta emizinigansigwan? Aaniish minig eyaa’aat emiziniganjig?
 • Aaniish minig eko nakii’yaat binoojiinhyin genwenmaajig?
 • Temgad na nooch gegoo wenjishing waa miijing miinwaa aadzowin tinoow miijim ensa giizhgag?
 • Temgad na zhinda kinoomaadwining naagdoowinan kina gonaa ji mina wiidookaazwaat binoojiinhyig noonch enjibaajig?

Pii paa nbochwe’yin, kwedwen wii ginoowaabdaman ezhi miziniganwaad Ministry of Education. Gdaa dawaabdaan ge zhinda mjamenjiganing miinwaa gwa Public Health Inspection.

Wenjishing kitchi piitendaagod! 

Aapiji go getchi shpaa endaagok Early Years Shki kinoomaadwin aapiji kitchi aawan mino minaaw’sang wii mina’gwaat binoojiinhyig miinwaa wii nishi toong bimaadziwni’waa egodwe’aangizjig. Emiziniganjig Binoojiinh gamigoong enkiitaagejig dankiitoo’waan Region of Waterloo wii aabiji nishi’toowaad ezhi nakii’yaad. Maanda genwaabjigaadeg wii aapiji nishitoong kinoomaadwin aasgaabwichigaade zhinda Region of Waterloo’s Quality Initiatives enaabiiginigaazjig miinwaa  Conestoga College’s Professional Resource Centre. Ensa ngo biboon kina emiziganjig naagdoo’naawaa eaankebdeg enishing ngoding biimskobideg ezhinakaadeg Early Years Engage. Maanda ensa ngo biboon maajtaamgad maamginmoowaad kendmaawziwin wii zhinoomaagemgag wedi ezhi ngajtoowaad miinwaa zhiwe ge zhi ngajtoowaa’pa geyaabi. Miidash miinwaa ninda emizinganwang Binoojiinh naagdawejigewinan da zhichgeyaad wii nokiitmoowaad wii mshkoo’toowaad waazhi mina chige’yaat, mina waamgoomding, miinwaa zhiwe temgag waa nishin’nig binoojiinhyig miinwaa ezhi ngod’we’aan’gizwaad, waa ni zhi mina aawninig bimaadiziwniwaa. Early Years Engage gii nji zhichigaade maaba Ministry of Education’s resource guide: How Does Learning Happen? Ontario’s Pedagogy for the Early Years. Maanda naawgigoowe’win aasgaabwitoowaan ekinoomaagenjin waa zhichgenit ensa giizhigag miinwaa wii nsastamwaad ga’ye nwaa gaa zhi naadmoowaa’ad binoojiinhyin miinwaa ezhi godwe’aangizwaad. Ninda aawi’noon ngodwaaswe minig:

 

 1. Naabiisdoong gwenjishing, wii minawaamgoomdiwaat kitchi’yaag miinwaa binoojiinhyig nawendwinan;
 2. Miigweng  dgojiingewin kinoomaadwin miinwaa zhiwebziwin wii wiiwigemgag wiidookaazwin, damnowin, miinwaa nda kenjgewin;
 3. Naadmowindwaa wii wiidokdaadwaad binoojiinhyig ewiiji kendaasjig ezhi ngodwe’aangizwaad enaagdenmigwaajin, miinwaa go yaabi;
 4. Naawkinigeng miinwaa zhitoong zhiwe yang dibishkoo gonaa yaabi ekinoomaaget;
 5. Nakaazang zhibiigewin wii naadmoowindwaa binoojiinhyig wii nendmoo’waat miinwaa wii waabdamwaat; miinwaa 
 6. Wiidookaazang yaabdaabiising zhichgeng gegoo miinwaa wii dakenjigeng ooshmi gegoo bekish go yaabi zhiwe yaa’aat.  
Aasgaabwitowindwaa Emakadezhejig, Anishinaabe maage go yaabi mkaan enjibaadjig engodwe’aangizidjig

Giishpin gegoo dawendman waa zhi naadmaagoyin nda debnaman zhinda wiiba maadziwin naadmaagewin, dibishkoo gonaa wii boozbiigeyin binoojiinh naagdawenjigewin nji, binoojiinh naagdowenjigewin noondaash dbageng, maage oshmi gegoo zhi ndawendaagok, gda nda debnaa maaba Early Years Navigator nango wii naadmaag miinwaa wii aasgaabwitaag wii debnaman naadmaagewinan zhinda Waterloo Region.

 

Early Years Navigators wiiba maadziwinan Enaadmaagejig yaawag  wii aasgaabwitaageyaat wii mina gaabwing naadmowindwaa engodwe’aangizjig minwaa dash go emkadewzhejig, Anishinaabeg, miinwaa go yaabi etkweshkmoowaat aadaawkshkaagwin daa debnamwaat Early Years Child Care services. Daa wiindmaagewag go tinowan Binoojiinh naagdawenjigewinan etemgag, miinwaa, miinwaa gdaa naadmaagwag wii boozbiige’yin OneList miinwaa wii boozbiigeyin enji miziniganwang kinoomaadwin, miinwaa kenjgewin noonch bangii wii nangdeg naagdawejgewin miinwaa go yaabi aanind etemgag oodenaang genakaazgiba dbishkoo EarlyON biindigegamigoon, Special Needs Resourcing naadmaagewin, Public Health miinwaa aanind oodenwising naadmaagewinan. Da ne’an yaabi aanind Early Years Navigators.

Eko nsing tkokiing 3: Boozbiigeng zhiwe enji miziniganwang binoojiinhyag endji ginoowenjigaazwaat jiibwaa miinwaa shkwaa kinoomaading wii bi ke’yaa’aad
OneList

OneList Waterloo Region aawan zhiwe mjimenjiganing kinoomaadwin gitziimag miinwaa genwenmigwaajin wii boozbii’ge’waat enji miziniganwang binoojiinhyig ginawenjgaazwaat maanpii Waterloo Region (digongaade gegwa enji kinoomaage gamigoong, endaad wiyaa miinwaa jiibwaa miinwaa shkwaa kinoomawindwaa ge zhaa’aat).

 • Giishpin yaazwan mjimenjigan maage waa nji giigida’yin ( dibishkoo gonaa bemwidoo’yin biyaabkoonhs maage mjimenjigan’enhs) gidaa nbochwe mziniganan enji daawngeng, oodenwinhsing genji naadmaagooyin maage zhiwe Welcome Space, Region of Waterloo building, gemaa (20 Weber St. Kitchener, 99 Regina St. S., Waterloo, gemaa 150 Main St., Cambridge Cambridge) wii nakaazyin mjimenjigan.
 • Licensed Child Care Operators debinaanaa’an niinda booz’bii’gan’an miinwaa doo daapinaanaawaa gii mooshkine’biige’yin miinwaa wii biindigen’yin. Da miikaa’naawaa dash kina mooshkine’biigewin pii dwising gda binoojiinhyim wii biindiget.

Waa zhichgeng wii boozbiigeng zhiwe binoojiinh naagdoowenjigewin OneList:

 • Ka zhaa www.OneListwaterlooregion.ca 
 • Ka zhitoon sanjgewin wanji ginawendiman gda noozwin wii taasyin miinwaa ka debnaan zhibiigaanhsag owe pane ge nakaazyin wii biindigeyin zhiwe gda sanjgewining maanpii mjimenjiganing.

Gda da’ne’yaan na emiziniganwang binoojiinh gnawenjigaazwaat gamig?

 • Gdaa gwen’waabdaan Waterloo Region Licensed Child Care (pii Gina wenjge gamig)
 • Gdaa gwen’wwabdaan Waterloo Region Licensed Child Care (pii Endaang eteg) Ginindwaabdaan na jiibwaa miinwaa/maage shkwaa kinoomading naagdoowenjige gamig
 • Gdaa maawgbidoon naama’ying “Looking for Before and After School Programs?” wii waabdaman kina zhibiigaadeg kinoomaage gamigoon miinwaa bembidetood kinoomaadwinan zhiwe kinoomaage gamigoon.
 • G’daa gwen’waabdaan owe e miiwkseg, miinwaa enaandeg dibadoonhs wii maaj’taa yin.
 • Gdaa kawaabdaan go gda sanjgewin papiichin naabyin ensa ngodwaaswe giizhgadoon.   OneList sanjgewinan epaamenjigaadesnog shkwaa ngodwaaswe giizhigadoon debnaa’naawaa maajiibiigan wiindmaagaaz’waat wii aabiji naabwaat da sanjgewaanhsing. 

Pane ekwedweng nji OneList

Eko Niiwing tkokiing 4: Shkwaa boozbiigeyin nji binoojiinh naagdawenjgewin 
Baabiichgewin

Ensa binoojiinh naagdawenjgewin wiinwaa minzhaandaa’naawaa ezhi baabiichige’yaat. Gegii ezhgaabwi’yin zhinda baabiichgewining ezhi dibaabiishkoodeg dibishkoo:

 • Pii gaa boozbiigeyin
 • Epiidizit gda binoojiinhyin
 • Minig giizhigadoon/ minig nsa dibagiiswaan nendwendmaan naagdawenjigewin
 • Kinoomaadwinan naadgodnoong da gwenwaamdaanaa’waa boozbiigewinan pii (gaadash wiigwa aabdeg):
 • Zhaazhi zhiwe bezhig yaat zhaazhi naagdawejgewining
 • Eboozbiiget zhiwe nakiitaaget
 • Maaba ezhi ngodwe’aangizwaad  zhaazhi gii daapnigaazwag noondaash wii dibage’yaad
 • Temgad debwe’wendmoowin gonda gegoo enaap’kaazjig maage kinoomage gamig wii shkwan’moowaa’at binoojiinh naagdoowenj’gewin nendwendmanit enkiitaagejig maage ekinoomaagaazjig 

OneList gaawii ginwendiziin owe baabiichgewin, gegoo dwising. Wii ndakenjige’yin  emiyaat gda binoojiinhyim maage pii gegoo ge dwising, aabdig wii zhi giigdayin zhiwe Ginwenjigegamigong.

 

Giishpin yaabi nda wendziwan gnawenjigewin, gda biindige zhiwe gda sanjgoonhsing wii ma’win gda boozbiigan.  

Pii miingooyin binoojiinh naagdawenjgewin dwising

Pii temgag dwising gda binoojiinhyinji biindigepa ga zhi boozbiige’yin, zhiwe kinoomaadwin ka bi ginoongoo wii wiindmaagooyin dwising. Miidash wiigwa ninda kinoomaadwinan ndawendaanaawaa go wewiip go niizhtana shi niiwin nsa dibagiiswaan piinish niimdana shi nshwaaswi nsa dibagiiswaan wii daapnaman owe dwising. Aabdig pane ka naap zhiwe gda sanjgonenhsing zhiwe mjimenjiganing.

 

Pii gii daapnaman maanda ezhi dwising,  maanda kinoomaadwin da ndawendaanaawaa wii mooshkinebiiman owe shkapjigaanhs. Aanind go kinoomaadwin nindwen’daanaawaa ntam wii ke dibageng giizhaa ginimaa go neyaab gdaa debinaan maa dash gegwa gaawiin.

Pii boozbiigeyin kinoomaadwining zhiwe OneList, aabdig kwii gwenwaabdaanan niwe ntam nswi egwenwaabdaman. Pii daapnaman dwising zhiwe kinoomaadwining, kina go gaa zhi boozbiigeyin ooshmi zhiwe shkweyaang da miigaadenwan. Kinoomaadwinan eshpibiigaadegin dash wiigwa yaabi da tenoon. 

Engindeg binoojiinh naagdoowenjgewin

Engindeg binoojiinh naagdoo’wenjgewin go bkaa’nad go ensa kinoomaadwin. Engendek go daa aawan epiidzid owa binoojinnh. Miinwaa go naadgodnoong minig shi dibagiiswaan eyaa’aadzhiwe.

Pii gii maadsek maanda Canada Wide Early Learning and Child Care (CWELCC) kinoomaadwin, engod’we’aangizjig binoojiinhyig yaawaad engodwaaswi biboongizjig maage go noonch egaachiinhjig boozbii’gaazwaad zhiwe kinoomaadwining CWELCC noondaash binoojiinh naagdawenjgewin nang’de. Ensa giizhgag go noondaash nang’de. Ensa giizhgag go da zhen’gaade megwaach mdaaswaabig ensa giizhgag Niizhing mdaaswaag shi niizhtana shi naanan biboongag. Nbochwen zhinda Region of Waterloo CWELCC mjimenjigaaning wii waabmad yaabi ewiidookaazad zhiwe kinoomaadwining.

Ka zhi giigid zhiwe binoojiinh naagdowenjige gamig, zhiwe endaang ginoowenjige gamig, maage go kinoomagegamig eniigaanzidjig nemdabjig (maage gdaa dakenmaag zhiwe ezhbiigaazwaad mjimenjiganing) ooshmi wii kendman engindeg. Yaabi dash go miyaa go engendeg. Yaabi dash go ensa ngo giizis, aanind go kinoomaadwinan daa naadaapkinigewag ooshmi, nishin dash go nda kenjigeng ntam. 

Ooshmi yaabi naadmaadwin wii dbaming binoojiinh naagdoowenjigewin

Yaabi dash go noondaash zhiwe CWELCC kinoomaadwin, aanind go engodwe’aangizjig daa de zhawen’maawag ooshmi wii naadmowindwaa noondaash wii dibagewaad. Maanda Region of Waterloo, Child Care Subsidy kinoomaadwin naadmowaan egitziimjig wii dibamoowindwaa zhiwe emiziniganwang binoojiinh naagdoowenjigewining nji neyaab wii nakiiyaad maage wii kinoomowindwaa. Child Care Subsidy go ginimaa kinadaa diba’aan maage go gmaamnig gweta maanda binoojiinh gnawenjigewin enggindeg. Ooshmi yaabi wii kendman maanda Child Care Subsidy, nbochwen Child Care Subsidy website maage zhi giigdan 519-575-4400. Gdaa nakaazan gegwa You can also use the online calculator13.

Gitziimag gegwa daa boozbiigewag Child Care Subsidy mjimenjiganing, maage go biyaabkoonhsing zhiwe 519-575-4400. Gdaa boozbiige gegwa Child Care Subsidy piinish mndaaswi shi ngodwaaswi shin 4000 gonamegiizhigag jiibwaa maajtaayin naagdoowenjgewin. Nzaam go ezhi baabiichigeng ooshmi gbeying naadgodnoong mndaaswi shi ngodwaaswi, gdaa boozbii’ge zhiwe emizinganwang naagdoowenjgewining jiibwaa boozbiigeyin zhiwe wii naadmaagooyin noonch bangii wii dba’geyin Child Care Subsidy. 

Ooshmi noonch gegoo menezjig naadmaagewin

Giishpin gegoo zhi wiiwni’nendman gda binoojiinhyim ezhi maajiigit, giigidan zhiwe Special Needs Access Point (SNAP) zhiwe 519-514-SNAP, nbochwen Special Needs Access Point website, maage snap@kwhab.ca

SNAP aawan bezhig ge zhi giigdangba wii dabiiming wii naadmaagoong wii naadmoowin binoojiinhyig piinish e mndaaswi shi niizh biboongizjig ezhaa’aat zhiwe enji miziniganwang binoojiinh naagdawenjgewining maage go zhiwe jiibwaa maage shkwaa kinooomaadwining Before or After  School Program biindig Waterloo Region (gaadash wiigwa School Board Ekinoomaage gamigong e gimaachigaadegin) Maaba SNAP Resource Coordinator ka bi ginoonig wii dibaatang owe ezhi gwiiwninendman miinwaa ji nsastamoonig gezhi aasgaabwitaagooyin wii naadmaagoyin giishpin minezyin ooshmi wii naadmoowind gda binoojiinhyim. 

Gegoo waa kwedweyin maage gegoo ezhi gwiiwninendman nji binoojiinh naagdoowenjigenwin?

Emiziniganwangbinoojiinh naagdoowenjigewin

Shki ntam aabdig kwii ginoonaa owa binoojiinh naagdawenjigewin ekinoomaaget, maage waa naagdoowenjiget.

Giishpin gaawii mamdaa wii de naadmaagooyin, kwedwen wii ginoonad egimaawit zhiwe

Giishpin dash gaawii mamdaa wii naachigeyin, gdaa wiindmaage miinwaa gdaa boozbiige zhiwe Ministry of Education:

Gdaa maatookiin ge ezhi gwiiwninendman/maage ezhi gshkwaadendman oodi  Region of Waterloo Children’s Services ka zhi giigid 519-575-4400.

Waterloo Region District School Board (WRDSB) Licensed Before/After School Programs

Giishpin yaabi ooshmi wii kendman (nzaam Gitziimag mzinigan, naagdoowinan, naadaapkingewinan, tax receipts maage wii aandaawkinigeng gegoo)

Mjimenjiganing ka zhibiige: care@wrdsb.ca 

Giigdoo biiyaabkoonhsing: Extended Day Information Line maanpii 519-570-0003 ext. 4704

Mjimenjiganing: WRDSB Extended

Waterloo Catholic District School Board (WCDSB) Licensed Before/After School Programs

Aabdig wii pide’tooyin gegoo wii kwed’weyin maage ezhi gwiiw’ni nendman zhiwe Registered Early Childhood Educator (RECE) zhiwe Extended Day Program.

Giishpin yaabi ooshmi wii kendman (nzaam Gitziimag mzinigan, naagdoowinan, naadaapkinigewinan, tax receipts maage wii aandaawkinigeng gegoo)

Mjimenjiganing: extended.day@wcdsb.ca

Giigdoo biyaabkoonhsing : 519-578-3660

Mjimenjiganing: WCDSB Extended Day

Ooshmi yaabi ge gina’waab’da’ming

 1. Early Learning And Child Care Navigators - Early Learning and Child Care Navigators - EarlyON Child and Family Centre (earlyyearsinfo.ca)
 2. Ministry of Education - https://www.ontario.ca/page/child-care-rules-child-care-and-early-years-act
 3. OneList Waterloo Region https://regionofwaterloo.onehsn.com/
 4. Canada-Wide Early Learning and Child Care Program - Canada-Wide Early Learning - Region of Waterloo
 5. Ge kwejmindba owa Binoojiinh Enaagdawenjiged - https://www.ontario.ca/page/questions-ask-child-care-provider
 6. Public Health Inspections - https://checkit.regionofwaterloo.ca/Home/About?returnUrl=~%2FSearch%2FByTable 
 7. Ezhnaawgwag wenjishing Binoojiinh naagdoowenjige kinoomaadwin - https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/find-quality-child-care-and-early-learning.aspx 
 8. Early Years Engage, enishing shkimaajtaawin zhiwe Region of Waterloo, wii naadmoowindwaa binoojiinhyin genwenmaajig wii aabjitaa’aat pane wii nishinig dankii niwaa - https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/quality-improvement.aspx 
 9. The Ministry of Education nakaazwin: How Does Learning Happen? Ontario’s Pedagogy for the Early Years - https://files.ontario.ca/edu-how-does-learning-happen-en-2021-03-23.pdf
 10. Pane ezhi kwedweng OneList - https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/resources/Childrens-Services/DOCS_ADMIN-2211322-v8-OneList_FAQ_for_Parents.pdf 
 11. Ontario Child Care Tax Credit https://www.ontario.ca/page/ontario-childcare-tax-credit
 12. Region of Waterloo, Child Care Subsidy mnjimenjgewin - https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/help-paying-for-child-care.aspx#
 13. Region of Waterloo, noondaash dbageng maawndoogewin - https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/child-care-subsidy-calculator.aspx
 14. Special Needs Access Point (SNAP) https://www.kwhab.ca/early-learning/snap/
 15. Family Compass Waterloo Region - https://www.familycompasswr.ca/en/index.aspx
 16. Ministry of Education, baataayin nji binoojiinh naagdawenjigewin - https://www.ontario.ca/page/make-child-care-complaint
 17. Waterloo Region District School Board (WRDSB) Extended Day Program https://www.wrdsb.ca/beforeafter/
 18. Waterloo Catholic District School Board (WCDSB) Extended Day Program https://www.wcdsb.ca/our-schools/register-for-school/extended-day-program

 

Contact Us